Personuppgiftspolicy - avseende A.C. Perchs hemsida och webbshop

Innehållsförteckning

Företagsinformation. 1
Personuppgiftsansvarig, eventuellt representant för personuppgiftsansvarig. 2
Allmän information om dataskydd i A.C.Percs Thehandel. 2
Transparent databehandling.. 2
När det gäller information som lämnas på grundval av samtycke: 2
Utlämnande av personuppgifter sker inte utan samtycke. 2
Den registrerades rättigheter. 2
Den registrerades rättigheter (artikel 19). 2
Information om den registrerades rättigheter (artikel 15). 3
Hur du utövar dina rättigheter. 3
Personuppgiftsansvarigas skyldighet att lämna ut uppgifter. 5
Vad vi använder dina uppgifter till (behandling av personuppgifter). 5
Bearbetningssäkerhet – organisatorisk och teknisk. 6
Tekniska säkerhetsåtgärder. 6
Säkerhet på webbplatsen. 6
Säkerhet i mottagarsystem: 7
Organisatoriska åtgärder: 7
Överföring till tredje land. 7
Kakor (cookies) 7
Vad är en cookie?. 7
Vad använder vi cookies till?. 7
Hur kan jag undvika eller ta bort cookies?. 8

Företagsinformation

Företagsnamn:

A.C. Perchs Thehandel
Kronprinsensgade 5
1114 Köpenhamn K

Telefonnummer: (+45) 33 15 35 62
E-post: lagra {@} perchs.dk
Webbplats: www.perchs.dk

Personuppgiftsansvarig, eventuellt representativ för den personuppgiftsansvarige:
Namn: Christian Hincheldey
Telefonnummer: (+45) 33 15 35 62
E-post: rättigheter {@} perchs.dk

Allmän information om dataskydd i A.C.Percs Thehandel

Som en del av aktiviteter som rör Webbplatsen och webbshoppen behandlar vi personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina uppgifter samt ändamål, legitim grund för behandling och dina rättigheter som registrerad.

Transparent databehandling

I denna integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar uppgifter om dig och för vilka ändamål de behandlas. Du har fått eller får en del av samma information när du registrerar din information på vår webbplats.

När det gäller information som lämnas på grundval av samtycke:

Samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Innan vi behandlar information om dig inhämtar vi samtycke för de specifika ändamålen, såvida inte dessa samlas in och behandlas på andra legitima grunder.

Vi kan informera dig om en sådan grund och om vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter.
Samtycket är frivilligt och du kan när som helst återkalla det. Se nedan hur du kan återkalla ditt samtycke.
Utlämnande av personuppgifter sker inte utan samtycke.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra aktörer.
Den registrerades rättigheter
Den registrerades rättigheter

Som registrerad hos A.C.Perch’s Thehandel har du följande rättigheter. Nedan följer en lista över hur A.C.Perchs Thehandel hanterar dessa rättigheter och hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

Information om den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter, som du också har informerats om när du registrerade dig.
Dina rättigheter är:

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att återkalla samtycke
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Den personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om hur företaget hanterar den registrerades utövande av den registrerades rättigheter.

Hur du utövar dina rättigheter

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som får uppgifter om dig i den mån vi lämnar ut uppgifter i Danmark och utomlands. Om du som registrerad vill utöva din rätt till tillgång i samband med de personuppgifter som lämnas för ett visst ändamål måste du som registrerad göra följande:

Du måste skicka ett e-postmeddelande till rättighet {@} perchs.dk och informera om begäran om åtkomst.

Rätt till rättelse
Som registrerad har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig rättade.
Om du som registrerad vill utöva din rätt till rättelse i förhållande till de personuppgifter som lämnats för ett visst ändamål måste du göra följande:

Du måste skicka ett e-postmeddelande till {@} perchs.dk och informera om vilken information som behöver korrigeras och orsaken och identifieringen, så att datakontrollanten har säkerhet om riktigheten.

Rätt till radering

I vissa fall har du som registrerad rätt att radera de uppgifter vi behandlar om dig. Det finns dock fall där vi har en laglig skyldighet att behålla dem.
Vi har rutiner som gör att vi kan radera personuppgifter som inte längre tjänar ändamål eller som vi enligt lag är skyldiga att lagra och behandla. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in, behandlade och lagrade dina uppgifter.

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta har du rätt att få dem rättade eller raderade.

Om du som registrerad vill utöva din rätt till radering för de personuppgifter som lämnats i samband med ett visst ändamål måste du göra så här:

Du måste skriva ett e-postmeddelande till rättighet {@} perchs.dk och ange vilken information som ska raderas.

Vid mottagandet av den registrerades begäran om radering ska den personuppgiftsansvarige bedöma om det finns undantag för radering. Om den personuppgiftsansvarige finner ett undantag för radering ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål ange skälen till och den rättsliga grunden för undantaget. Om det inte finns några undantag ska den personuppgiftsansvarige radera den registrerades personuppgifter som lämnats i samband med denna samtyckesförklaring och informera den registrerade om detta.

Videoövervakning i fysiska butiker.

Delar av Perches fysiska enheter videoövervakas av säkerhetsskäl. Materialet lagras i 30 dagar. Du kan utöva dina raderingsrättigheter genom att kontakta oss på rights {@} perchs.dk

Rätt att göra invändningar

Som registrerad har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du som registrerad vill utöva din rätt att invända mot behandling för de personuppgifter som lämnas i samband med ett visst ändamål måste du som registrerad göra följande:

Du måste skriva ett e-postmeddelande till rights {@} perchs.dk där du anger att du vill utöva din rätt att invända. Personuppgiftsansvariga ser då till att personuppgifter inte behandlas för det ändamål för vilket de samlades in, så länge det finns en oavslutad invändning mot behandlingen.

Om din invändning är motiverad ser den personuppgiftsansvarige till att behandlingen av dina personuppgifter avslutas till dess att ett beslut om resultatet av invändningen har fattats.

Rätt till begränsning av behandling

Som registrerad har du rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.
Om du som registrerad vill utöva din rätt till begränsning av behandling för de personuppgifter som tillhandahålls i samband med ett visst ändamål måste du göra följande:

Du måste skriva ett e-postmeddelande till rights {@} perchs.dk där du anger att du vill utöva din rätt till begränsning mot behandling. Personuppgiftsansvariga ser då till att personuppgifter inte längre behandlas i företaget eller av något personuppgiftsbiträde tills begränsningen upphör.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan leverantör av samma tjänst.
Om du som registrerad vill utöva din rätt till dataportabilitet för de personuppgifter som tillhandahålls för ett visst ändamål måste du göra följande:

Du måste skriva ett e-postmeddelande till rights {@} perchs.dk om att du vill utöva din rätt till dataportabilitet. Personuppgiftsansvariga ser sedan till att personuppgifter lämnas till den registrerade i ett enkelt och maskinläsbart format.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du som registrerad vill utöva din rätt att återkalla en samtyckesförklaring måste du göra så här:

Nyhetsbrev: Som registrerad kan du när som helst dra tillbaka ditt samtyckesformulär genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta görs genom att trycka på knappen för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. När detta är gjort kommer ett slutligt e-postmeddelande att skickas om att samtyckesförklaringen har återkallats och att de personuppgifter som lämnats kommer att raderas.

Som registrerad kan du skriva ett e-postmeddelande till rättighets{@} perchs.dk om att du vill återkalla ditt samtycke och för vilket ändamål samtycket har getts. Personuppgiftsansvariga ser då till att personuppgifterna inte behandlas för det ändamål för vilket de samlades in. Om det inte finns några undantag eller rättsliga skyldigheter för radering kommer den personuppgiftsansvarige att se till att personuppgifterna raderas.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten genom att kontakta tillsynsmyndigheten. I Danmark är tillsynsmyndigheten den danska dataskyddsmyndigheten. På den danska dataskyddsmyndighetens webbplats är det möjligt att lämna in ett klagomål.

Personuppgiftsansvarigas upplysningsplikt

Om du som registrerad har utövat din rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandling som utförts i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18, ska den personuppgiftsansvarige informera alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut, så att parterna vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter.

Vad vi använder dina uppgifter till (behandling av personuppgifter)

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter om dig.
Vi behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in. Det beror på syftet, vilken information som är tillräcklig och relevant, du kommer att informeras när du skickar in din information om varför vi samlar in den enskilda informationen. Det kan finnas rättsliga skyldigheter som gäller för den personuppgiftsansvarige och är anledningen till att vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter. Du kan alltid begära åtkomst i enlighet med den process som anges under “registrerades rättigheter”.

Vi lagrar och behandlar endast allmän information om dig, du kan se nedan vilken information vi använder, för vilket ändamål och på vilken grund för behandlingen

Cookies:

Innan vi använder cookies måste du acceptera detta, du kommer också att informeras om vad vi använder cookies till och hur du kan radera dem om du inte längre vill acceptera det.

Vi använder cookies för att göra vår tjänst bättre och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster, samt för statistik och analys av beteende på webbplatsen, när vi behandlar cookies baseras det på det samtycke du ger när du besöker vår webbplats. Samtycket är vår legitima grund för behandling av dina uppgifter, jfr gdpr. Artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen

Vi använder också cookies för marknadsföringsändamål. När vi använder cookies för marknadsföringsändamål inhämtar vi samtycke i förväg. Samtycket är vår legitima grund för behandling av dina uppgifter, jfr gdpr. Artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen

Nyhetsbrev:

Vi behandlar namn och e-post i samband med prenumeration på nyhetsbrev. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev måste du samtycka till att vi behandlar dina uppgifter. Samtycket är vår legitima grund för behandling av dina uppgifter, jfr gdpr. Artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen

Köp via vår webbshop:

När du köper varor i vår webbshop behandlar vi följande uppgifter:
Namn, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer och e-post. Dessutom visas din köphistorik under din profil när du är inloggad.
Vi är skyldiga att registrera, lagra och behandla uppgifter om dina köp, jfr bokföringslagen: §7 registreringsnoggrannhet och § 10 lagring i 5 år. Vi använder ditt telefonnummer som kundnummer. Om du inte vill att vi ska använda ditt telefonnummer som kundnummer, vänligen ange detta i kommentarfältet tillsammans med beställningen.

Vi uppdaterar kontinuerligt personuppgifter när det är möjligt. Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller missvisande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt.

Flera av våra tjänster är beroende av att informationen är korrekt och uppdaterad, vi ber dig därför att informera oss om eventuella felaktigheter eller förändringar i din personliga information.

Radering av information

Vi lagrar inte din information längre än vi är skyldiga att eller legitimt baserat på.
Vi kommer att radera din information i följande fall:

 • Information som lagras jfr. 10 § bokföringslagen förvaras under innevarande år + 5 år
 • Information som behandlas på grundval av samtycke lagras tills något av följande gäller:
  • Du har tryckt tillbaka samtyckesknappen i nyhetsbrevet
  • Du har bett den personuppgiftsansvarige att få dina uppgifter raderade
  • Vi erbjuder inte längre den tjänst som du har samtyckt till behandling av

Bearbetningssäkerhet – organisatorisk och teknisk

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler och processer kring informationssäkerhet

Vi har infört instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, mot obehörigt avslöjande och mot obehörig åtkomst eller kunskap om dem.

Tekniska säkerhetsåtgärder

Säkerhet på webbplatsen

Webbplatsen använder SSL (Secure Socket Layer), SSL är ett krypteringsprotokoll och innebär att endast avsändaren och mottagaren kan läsa informationen som skickas mellan dem. Så du kan ange din information säkert på vår webbplats.

Säkerhet i mottagarsystem:

När vi får din information kommer den att lagras säkert. Vår webbplats ger följande tekniska garantier för teknisk säkerhet

 • Antivirus
 • Användarnamn och lösenord skyddat av OS-inloggning
 • SQL db med dubbel inloggning
 • Brandvägg för att säkra trafik in och ut

Organisatoriska åtgärder:

För att säkra dina uppgifter på bästa möjliga sätt har vi satt upp följande processer i samband med de personer som kan ha kontakt med dina uppgifter.

Endast personer som agerar på direkta instruktioner från registeransvariga kan få tillgång till information i systemen. Detta säkerställs genom interna kontroller och processer samt nödvändig utbildning.

Överföring till tredje land
Inga uppgifter överförs till tredje land

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Vi använder cookies för vårt innehåll och våra annonser, för att visa dig funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med tredje part. Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av den tjänst du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.
Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies ställs in av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke på vår webbplats.

Vad är en cookie? En cookie är en liten fil med datainformation. En cookie kan inte bryta något på din dator.
De används ofta för att ge en bättre användarupplevelse och för att samla in information om användningen av en webbplats.

Vad använder vi cookies till?
Vi använder cookies på webbplatsen, bland annat i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och ger dig en bättre användarupplevelse. Dessutom använder vi cookies som en källa till statistik och marknadsföring. Om vi lagrar cookies på din utrustning som en del av en tjänst kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies.

Vi inhämtar ditt samtycke

Innan vi lagrar cookies på din utrustning ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa att funktionalitet och inställningar kan användas utan ditt samtycke, detta beror dock på e-integritetsförordningen)

Nedan hittar du mer information om vår användning av cookies och hur du kan radera eller avvisa dem. Om du vill återkalla ditt samtycke hittar du instruktionerna under vår cookiepolicy.

Hur kan jag undvika eller ta bort cookies?

Du kan när som helst radera cookies i webbläsaren, men du bör vara medveten om att det kan finnas funktioner på webbplatsen som sedan inte fungerar optimalt.

Den danska näringslivsmyndigheten har följande vägledning om hur man undviker cookies:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Se cookies och läs mer om vår Cookie Policy här.